സെന്റ് തോമസ് മിഷനറി സൊസൈറ്റി സുവര്ണ ജൂബിലി സമാപനം ഇന്ന്